התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט

יונה

פרק א
א ויהי, דבר-יהוה, אל-יונה בן-אמיתיי, לאמור. 
ב קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה--וקרא עליה:  כי-עלתה רעתם, לפניי. 
ג ויקם יונה לברוח תרשישה, מלפני יהוה; ויירד יפו וימצא אונייה באה תרשיש, וייתן שכרה ויירד בה לבוא עימהם תרשישה, מלפני, יהוה. 
ד ויהוה, הטיל רוח-גדולה אל-הים, ויהי סער-גדול, בים; והאונייה, חישבה להישבר. 
ה וייראו המלחים, ויזעקו איש אל-אלוהיו, ויטילו את-הכלים אשר באונייה אל-הים, להקל מעליהם; ויונה, ירד אל-ירכתי הספינה, וישכב, ויירדם. 
ו ויקרב אליו רב החובל, ויאמר לו מה-לך נרדם; קום, קרא אל-אלוהיך--אוליי יתעשת האלוהים לנו, ולא נאבד. 
ז ויאמרו איש אל-ריעהו, לכו ונפילה גורלות, ונדעה, בשלמי הרעה הזאת לנו; ויפילו, גורלות, וייפול הגורל, על-יונה. 
ח ויאמרו אליו--הגידה-נא לנו, באשר למי-הרעה הזאת לנו:  מה-מלאכתך, ומאיין תבוא--מה ארצך, ואי-מזה עם אתה. 
ט ויאמר אליהם, עברי אנוכי; ואת-יהוה אלוהי השמיים, אני ירא, אשר-עשה את-הים, ואת-היבשה. 
י וייראו האנשים יראה גדולה, ויאמרו אליו מה-זאת עשית:  כי-ידעו האנשים, כי-מלפני יהוה הוא בורח--כי הגיד, להם. 
יא ויאמרו אליו מה-נעשה לך, וישתוק הים מעלינו:  כי הים, הולך וסוער. 
יב ויאמר אליהם, שאוני והטילוני אל-הים, וישתוק הים, מעליכם:  כי, יודע אני, כי בשלי, הסער הגדול הזה עליכם. 
יג ויחתרו האנשים, להשיב אל-היבשה--ולא יכולו:  כי הים, הולך וסוער עליהם. 
יד ויקראו אל-יהוה ויאמרו, אנה יהוה אל-נא נאבדה בנפש האיש הזה, ואל-תיתן עלינו, דם נקיא:  כי-אתה יהוה, כאשר חפצת עשית. 
טו וישאו, את-יונה, ויטילוהו, אל-הים; ויעמוד הים, מזעפו. 
טז וייראו האנשים יראה גדולה, את-יהוה; ויזבחו-זבח, ליהוה, ויידרו, נדרים.
פרק ב
א וימן יהוה דג גדול, לבלוע את-יונה; ויהי יונה במעי הדג, שלושה ימים ושלושה לילות. 
ב ויתפלל יונה, אל-יהוה אלוהיו, ממעי, הדגה. 
ג ויאמר, קראתי מצרה לי אל-יהוה--ויענני; מבטן שאול שיוועתי, שמעת קולי. 
ד ותשליכני מצולה בלבב ימים, ונהר יסובבני; כל-משבריך וגליך, עליי עברו. 
ה ואני אמרתי, נגרשתי מנגד עיניך; אך אוסיף להביט, אל-היכל קודשך. 
ו אפפוני מים עד-נפש, תהום יסובבני; סוף, חבוש לראשי. 
ז לקצבי הרים ירדתי, הארץ בריחיה בעדי לעולם; ותעל משחת חיי, יהוה אלוהיי. 
ח בהתעטף עליי נפשי, את-יהוה זכרתי; ותבוא אליך תפילתי, אל-היכל קודשך. 
ט משמרים, הבלי-שוא--חסדם, יעזובו. 
י ואני, בקול תודה אזבחה-לך, אשר נדרתי, אשלמה:  ישועתה, ליהוה. 
יא ויאמר יהוה, לדג; ויקא את-יונה, אל-היבשה. 
פרק ג
א ויהי דבר-יהוה אל-יונה, שנית לאמור. 
ב קום לך אל-נינווה, העיר הגדולה; וקרא אליה את-הקריאה, אשר אנוכי דובר אליך. 
ג ויקם יונה, וילך אל-נינווה--כדבר יהוה; ונינווה, הייתה עיר-גדולה לאלוהים--מהלך, שלושת ימים. 
ד ויחל יונה לבוא בעיר, מהלך יום אחד; ויקרא, ויאמר, עוד ארבעים יום, ונינווה נהפכת. 
ה ויאמינו אנשי נינווה, באלוהים; ויקראו-צום וילבשו שקים, מגדולם ועד-קטנם. 
ו וייגע הדבר, אל-מלך נינווה, ויקם מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו; ויכס שק, ויישב על-האפר. 
ז ויזעק, ויאמר בנינווה, מטעם המלך וגדוליו, לאמור:  האדם והבהמה הבקר והצאן, אל-יטעמו מאומה--אל-ירעו, ומים אל-ישתו. 
ח ויתכסו שקים, האדם והבהמה, ויקראו אל-אלוהים, בחוזקה; וישובו, איש מדרכו הרעה, ומן-החמס, אשר בכפיהם. 
ט מי-יודע ישוב, וניחם האלוהים; ושב מחרון אפו, ולא נאבד. 
י וירא האלוהים את-מעשיהם, כי-שבו מדרכם הרעה; ויינחם האלוהים, על-הרעה אשר-דיבר לעשות-להם--ולא עשה.
פרק ד
א ויירע אל-יונה, רעה גדולה; וייחר, לו. 
ב ויתפלל אל-יהוה ויאמר, אנה יהוה הלוא-זה דברי עד-היותי על-אדמתי--על-כן קידמתי, לברוח תרשישה:  כי ידעתי, כי אתה אל-חנון ורחום, ארך אפיים ורב-חסד, וניחם על-הרעה. 
ג ועתה יהוה, קח-נא את-נפשי ממני:  כי טוב מותי, מחיי. 
ד ויאמר יהוה, ההיטב חרה לך. 
ה וייצא יונה מן-העיר, ויישב מקדם לעיר; ויעש לו שם סוכה, ויישב תחתיה בצל, עד אשר יראה, מה-יהיה בעיר. 
ו וימן יהוה-אלוהים קיקיון ויעל מעל ליונה, להיות צל על-ראשו, להציל לו, מרעתו; וישמח יונה על-הקיקיון, שמחה גדולה. 
ז וימן האלוהים תולעת, בעלות השחר למוחרת; ותך את-הקיקיון, וייבש. 
ח ויהי כזרוח השמש, וימן אלוהים רוח קדים חרישית, ותך השמש על-ראש יונה, ויתעלף; וישאל את-נפשו, למות, ויאמר, טוב מותי מחיי. 
ט ויאמר אלוהים אל-יונה, ההיטב חרה-לך על-הקיקיון; ויאמר, היטב חרה-לי עד-מוות. 
י ויאמר יהוה--אתה חסת על-הקיקיון, אשר לא-עמלת בו ולא גידלתו:  שבן-לילה היה, ובן-לילה אבד. 
יא ואני לא אחוס, על-נינווה העיר הגדולה--אשר יש-בה הרבה משתים-עשרה רבו אדם, אשר לא-ידע בין-ימינו לשמאלו, ובהמה, רבה.