התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
עזרא - פרק ב -

פסוק א

שיתוף
ואלה בני המדינה, העולים משבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנאצר מלך-בבל, לבבל; וישובו לירושלים ויהודה, איש לעירו.